Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวภาควิชา (About-US)

Vote it
(2 votes)
Posted by  in: home1

ความเป็นมาของภาควิชาอายุรศาสตร์
             นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเป็นเวลา 29 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการก่อตั้งมาพร้อมกับการเติบโตของคณะฯ  โดยมีสถานที่ตั้งเริ่มแรก ณ กลุ่มงานโอสถกรรม วชิรพยาบาล และมีการย้ายสถานที่ตั้งเพื่อการบริการการเรียนการสอนและการวิจัยมา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ภาควิชาต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก แต่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์แต่ละท่านทำให้ภาควิชาสามารถดำเนินการและพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในปัจจุบันภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีหัวหน้าภาควิชานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 1 นายแพทย์อุทัย  ตู้จินดา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2529 ถึง 1 ตุลาคม 2532

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 2
แพทย์หญิงมาลี  เซ็นเสถียร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2532 ถึง 30 กันยายน 2540 

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 3
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงภัทรา  คูระทอง ทำหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2540 ถึง 29 มกราคม 2541 (ต่อมาท่านได้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 4
นายแพทย์มานิต  ลีโทชวลิต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 มกราคม 2541 ถึง 31 มีนาคม 2545

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร วงศ์อมรธรรม   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1 เมษายน 2545 ถึง     31 พฤษภาคม 2547  

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 6 นายแพทย์อรุณชัย  แสงพานิชย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2554

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 7
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 -30 กันยายน 2558  

หัวหน้าภาควิชาคนที่ 8 
 ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

                              ปัจจุบันภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีอาจารย์ประจำภาควิชารวม 30 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยผ่านการฝึกอบรมแพทยศาตร์ศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งจากในประเทศและต่างประเทศโดยมีอาจารย์พิเศษจากสถาบันต่างๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมนิสิตแพทย์เวชปฎิบัติได้แก่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลชลประทาน    

                              ภาควิชาอายุรศาสตร์มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาภายในภาควิชานับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จวบจนปัจจุบัน ภาควิชาได้มีการทบทวน ตรวจสอบ และพัฒนามาตรฐานในด้านการเรียนการสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอ และได้ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

                             ในปีที่ 29 ของคณะแพทยศาสตร์ มศว นี้ ทางภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายการบริการผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ เช่น การเปิดห้องสวนหัวใจซึ่งได้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปี 2555 การเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 รวมถึงการเป็นสถาบันที่ใช้เป็นสถานที่ในการสอบภาคปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน การเผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการของภาควิชาและคณะฯ โดยการจัดประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553  การจัดทำสื่อการสอนที่มีความทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้การเรียนรู้ทั้งในระดับบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อประกันคุณภาพของผลผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เช่น การปรับปรุงวิดีโอการตรวจร่างกายเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงการนำสื่อการสอนบรรจุเข้าในการเรียนรู้แบบ e-learning เป็นต้น 

                              การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าวของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับโดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ในภาควิชาทุกคน  องค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมานั้นจึงน่าจะเป็นแนวทางนำภาควิชาและคณะแพทยศาสตร์มศว ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ 

 

 

Last modified on Wednesday, 11 November 2015 04:14
admin

Administrator