การประชุมวิชาการประจำปี 2560

"การศึกษาแพทยศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และ Service and Health Promotion to Excellence"

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

ณ อาคารปฎิบัติการและการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *

สังกัด

      คณะแพทยศาสตร์

           ภาควิชา *

           หน่วยงาน *

  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     โปรดระบุ *
  บุคคลภายนอก

เข้าร่วมประชุม  งานประชุมแพทยศาสตร์   งาน R2R   งานนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่เข้าร่วมประชุม (โปรดระบุ เพื่อเตรีอมอาหาร) :

      วันที่ 14 มิถุนายน 2560

      วันที่ 15 มิถุนายน 2560

      วันที่ 16 มิถุนายน 2560

การเดินทาง รถประจำทาง เดินทางรถยนต์ส่วนตัว ต้องการบัตรจอดรถ เลขทะเบียนรถ
อาหาร  อาหารธรรมดา   อาหารอิสลาม
เบอร์โทรศัพท์ * จำเป็นต้องกรอก
E-mail *