Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
    
เป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างภาควิชาทางพรีคลินิก ในคณะแพทยศาสตร์วิทยาเขตประสานมิตร คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยา และสรีรวิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ในการพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม นำประเทศไทยเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากล
    นอก จากนี้คณะแพทยศาสตร์ ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ได้แก่ศูนย์นวัตกรรมนาโน ศูนย์ประสาทศาสตร์วิทยา ศูนย์อิเลคตรอนไมโครสโคป เป็นต้น หน่วยต่างๆ ที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น ศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง ห้องสัตว์ทดลอง ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ห้องปลอดเชื้อ และเครื่องมือวิจัยพื้นฐานทางอณูชีววิทยา

 >>กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา <<
 .........................................................................................................................................................................
 >>กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยา <<