Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

“ผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาชีพสาขาอณูชีววิทยา ที่มีมาตรฐานระดับสากล”
         
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบ่ง 2 ประเภท คือ

 1.หลักสูตรปริญญาเอก  
   แบบ 1.1 เน้นการวิจัย
      หลักสตูรที่เีน้นการวิจัย โดยมีการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
 
2.หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา  
   แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
    แบ่งออกเป็นปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
  • หมวดวิชาเอก                         5     หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         7     หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   36     หน่วยกิต
   แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
โดยเรียนรายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรกาหนด และเมื่อรวมกับรายวิชาเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
  • หมวดวิชาแกน                        6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเอก                         8 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       10 หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  48 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม 
>>
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยา <<