รองศาสตราจารย์ ด ร.ภนารี บุษราคัมตระกูล

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (ประสาทศาสตร์)        มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สรีรวิทยา)        มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวตักิารทำงาน

 • พ.ศ. 2526-2535    นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชลบุรี
 • พ.ศ. 2535-2539    อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2539        อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2541        ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2541-2546    ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2546        กลับเข้ารับราชการที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2548-2549    รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
 • พ.ศ. 2549-2553    หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
 • พ.ศ. 2553        รองศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2553-2556    กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน    กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

 • Muscle Physiology
 • Physiology of Bone and Joint
 • Neurophysiology in Learning and Memory
 • Physiology of Sleep       

รายละเอียดงานวิจัย >>

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

ประวัติการศึกษา

 • B.Sc. (Chemistry) Chemistry Kasetsart University Thailand
 • M.Sc. (Biochemistry) Biochemistry Mahidol University Thailand
 • Ph.D.(Biochemistry and Molecular Genetics) Biochemistry and Molecular Genetics University of  New South Wales Australia

 ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2529-2538  อาจารย์
 • พ.ศ. 2538-2542  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2537-2546  หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2547-2548 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2550-2554  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ : Biochemistry, Molecular Biology

 

รายละเอียดงานวิจัย >>

รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุขุมศิริชาติ

ประวัติการศึกษา

 • B.Sc.(Chemistry), Sciences Faculty, Chiang Mai University, Thailand
 • M.Sc.(Biochemistry), Sciences Faculty, Mahidol University, Thailand
 • Ph.D.(Biochemistry), Sciences Faculty, Mahidol University, Thailand

ประวัตกิารทำงาน

 • 1 เมษายน 2534-27 มีนาคม 2544             อาจารย์
 • 28 มีนาคม 2544- 7 กรกฏาคม 2548           ผู้ช่วยศาตราจารย์
 • 8  กรกฏาคม 2548- ปัจจุบัน                      รองศาตราจารย์
 • 1 มีนาคม 2546 - 28 กุมภาพันธ์ 2550          หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ครั้งที่ 1
 • 16  มีนาคม 2550-1 กรกฏาคม 2553           หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ครั้งที่ 2

สาขาวชิาการที่มีวามชำนาญพิเศษ : Biochemistry, Molecular Biology

 • Biochemistry, Molecular Biology

 

รายละเอียดงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ชินชัย

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. (จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิารทำงาน

 • 2533-2538      อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 • 2539-2548      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 • 2549-ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 • 2554-2556     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (พรีคลินิก)  คณะแพทยศาสตร์ มศว

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

 •   Immunological technique
 •   Molecular biological technique

รายละเอียดงานวิจัย >>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

-รอข้อมูล-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ปันยารชุน

- รอข้อมูล-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี หนูซื่อตรง

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2538 -     2543     อาจารย์ ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2543 - ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ : Cell and Molecular Biology, Physiology

รายละเอียดงานวิจัย>>>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก

รอข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์

ประวัติการศึกษา

 • B.Sc.     (Medical Technology)     Chulalongkorn University, Thailand.
 • M.Sc.     (Clinical Pathology)     Mahidol University, Thailand.
 • Ph.D.     (Tropical Medicine)     Mahidol University, Thailand.

ประวัตกิารทำงาน

 • พศ.2539-2546         อาจารย์
 • พศ. 2546-2550        ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พศ. 2550-ปัจจุบัน     รองศาสตราจารย์
 • พศ. 2554-2555        หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 • Immunology of infectious diseases

รายละเอียดงานวิจัย >>

Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED