Monday, 03 01st

Last update02:52:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ติดต่อหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)
62 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 037-395451 ต่อ 60220,60222,60223  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2260-2122-4, 0-2260-2233-5 0-2260-2950-3

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ติดต่อหน่วยงาน