Monday, 03 01st

Last update02:52:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มงานยานพาหนะ

      แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์

download

แบบขอมีบัตรขออนุญาตจอดรถยนต์ในบริเวณศูนย์การแพทย์และตึกคณะแพทยศาสตร์

download

ใบขอใช้รถส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์   **ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม

download

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

download

ใบขออนุญาตใช้รถศูนย์การแพทย์

download

ใบขออนุญาตใช้รถศูนย์การแพทย์ กรณีโครงการ

You are here: Home แบบฟอร์มหน่วยงาน งานยานพาหนะ