Saturday, 09 26th

Last update02:13:06 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

KM หน่วยงาน

km-banner 

การจัดการความรู้ของหน่วยงานบริหารและธุรการ เรื่อง แนวปฎิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 17 มกราคม 2562
คลิกที่นี่

 หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)

ารจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานบริหารและธุรการ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานเวชนิทัศน์

เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และเลี้ยงรับรอง 

18 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่

 

You are here: Home KM หน่วยงาน