Saturday, 08 08th

Last update07:48:33 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

S 11771907

งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง
เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ณ ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 S 11771906

 

S 11771908

 

S 11771909

 

S 11771910

 

S 11771911

 

S 11771912

 

S 11771913

 

S 11771914

 

S 11771915

 

S 11771916

 

S 11771917

You are here: Home Sample Data-Articles งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น