Monday, 03 01st

Last update02:52:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

::วิสัยทัศน์::
                 
บริการตรงตามต้องการ บริหารงานให้ได้คุณภาพ

::พันธกิจ::
                 
งานบริหารและธุรการ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารบรรณงานประชุม งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์์
ตลอดจนติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 

 

 

 

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์-พันธกิจ