Wednesday, 04 08th

Last update07:42:21 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากร

21

นางวลัยลักษ์ พวงดี
นักจัดการงานทั่วไป

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

 ประวัติพนักงาน CV


15878192 1565130390171020 1008699248 o

นางสาวศิรินภา ลี้กุล
นักจัดการงานทั่วไป

ประวัติพนักงาน CV

24

นางสาวอรสา  กองมูล
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ประวัติพนักงาน CV

04

นางสาวสุวรรณา แช่มช้อย
พนักงานบริการ

ประวัติพนักงาน CV

            61652

นายชรินทร์ อนันต์
พนักงานบริการอัดสำเนา

ประวัติพนักงาน CV

            61651

นายชนะชัย ชื่นบาน
พนักงานบริการอัดสำเนา

ประวัติพนักงาน CV

07

นางสาวสุมิตรา พิมศาล
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ประวัติพนักงาน CV

15

นางสาวสุนีย์พร ปิ่นเจริญ
พนักงานบริการ

 ประวัติพนักงาน CV

messageImage 1461638109515

นายเติมเวชสมพงษ์ อินทรผลสุข
พนักงานบริการอัดสำเนา

ประวัติพนักงาน CV

DSC00046

นายสมชาย ศรีปิ่นเป้า
พนักงานขับรถยนต์

ประวัติพนักงาน CV

27

นายจำเนียร  ไหมทอง
พนักงานขับรถยนต์

ประวัติพนักงาน CV

mmm 

นางมลฤดี  ประยูรเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป

ประวัติพนักงาน CV

ppp 

 

นางสาวชฎาพร  ท้วมลี้
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 ประวัติพนักงาน CV