Monday, 03 01st

Last update02:52:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริหารและธุรการ

KM หน่วยงาน

admin

km-banner 

เรื่อง แนวปฎิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 17 มกราคม 2562 คลิกที่นี่
เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และเลี้ยงรับรอง  คลิกที่นี่
เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการใช้รถส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์ผ่านระบบ googel calendar คลิกที่นี่
 

 

Lean Management

 

unnamed 

Lean Management 

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management)  หน่วยงานบริหารและธุรการ

เรื่อง การบริหารจัดการขั้นตอนการส่งไปรษณีย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย   คลิกที่นี่

Calendar

admin
 
You are here: Home Sample Data-Articles