Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์หรือเรียกกันทั่วไปว่า ตึกกรอส เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ ในขณะนั้นภาควิชาฯ ได้มีการเปิดสอนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์รวม 4 รายวิชา ได้แก่ มหกายวิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาคศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโต และประสาทศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ต่อมา เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 ชั้นหลังเก่า โดยแต่ละชั้นมีส่วน ประกอบดังนี้  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ซึ่งในขณะนี้สามารถทำการดองอาจารย์ใหญ่ไว้สำหรับสอน นิสิตแพทย์ได้เอง ที่เก็บอุปกรณ์ น้ำยา ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการดองศพ และเป็นสถานที่ สำหรับการเตรียมชิ้นส่วนอาจารย์ใหญ่ไว้ใช้สอนด้วยวิธีกำซาบด้วยสารพลาสติก

ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ อาคารกายวิภาคศาสตร์

ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์

ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย

ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ห้อง 601 เป็นห้องเรียนที่สามารถรับจำนวนนิสิตได้ประมาณ 132 คน ห้อง 602 และ ห้อง 603 รองรับนิสิตได้ประมาณห้องละ 45 คน

ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ 7 ชั้น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ที่ชั้น 5 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์ (พรีคลินิก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 อาคารกายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ภาควิชาฯ จึงได้ทำการย้ายจากชั้น 5 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์(พรีคลินิก) มาที่ อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ริมคลองแสนแสบ ตราบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีหัวหน้า ภาควิชาเป็นผู้บริหารงาน ตามรายนามต่อไปนี้

1. ดร. สังสิทธิ์ ศรีสุคนธ์ พ.ศ. 2528 – 2533

2. ผศ.ดร. วีระชัย สิงหนิยม พ.ศ. 2533 – 2538

3. ผศ. เอมอร เจริญสรรพพืช พ.ศ. 2538 – 2542

4. รศ.ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ พ.ศ. 2542 – 2550

5. ผศ.ดร. อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย พ.ศ. 2550 – 2558

6. รศ.ดร. วิสุทธิ์  ประดิษฐ์อาชีพ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

 

พันธกิจ

ด้านการวิจัย

 สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานหรือประยุกต์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์

 สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 สนับสนุนในการขอทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 สนับสนุนการฝึกอบรม การเสนอผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ด้านการบริการวิชาการ

 สนับสนุนบุคลากรให้เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ กรรมการควบคุม/ สอบ ปริญญานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 สนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการด้านการสอนให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ชุมชน หรือสังคมทั่วไป

 สนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ โดยให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นจำลองโครงสร้างมนุษย์และค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆในการปรับปรุงและจัดรูปแบบ ให้พิพิทธภัณฑ์ดียิ่งขึ้น

 อาจารย์ในภาควิชาออกตรวจรักษาทางคลินิกให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 สนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาร่วมออกบริการชุมชนกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในถิ่นธุรกันดาร

 

ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชามีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 กิจกรรม

แผนการทำงานพิธีทำบุญรับอาจารย์ใหญ่

แผนการทำงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

 

ด้านการประกันคุณภาพ

 กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านการประเมินคุณภาพของภาควิชา

 กำหนดคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของภาควิชา

 สนับสนุนบุคลากรให้เข้าฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ

 ร่วมมือเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา

 สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้นปีของนิสิต

 สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆของนิสิต

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

organization

 

แผน 5 ปี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์