Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บุคลากร/ภาควิชา

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Home

ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์     ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาเภสัชวิทยา   ภาควิชาชีวเคมี   ภาควิชาพยาธิวิทยา   ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


 
รองศาสตราจารย์ ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ  
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์   กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี    หนูซื่อตรง         กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร. ภนารี  บุษราคัมตระกูล    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย    กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  ปันยารชุน    กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร  ชินชัย   
กรรมการและเลขานุการ  (วท.ม.)


รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ    
กรรมการและเลขานุการ  (ปร.ด.)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา    วัฒนพิทยกุล   
กรรมการและเลขานุการ (นานาชาติ)

 

นางสาวจันทร์ทิมา    เจริญสิงห์    
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

Last modified on Thursday, 07 February 2013 02:49
Super User

CEO & Founder

Website: bowthemes.com