ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคปอดและทางเดินหายใจ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
9:00-1200
โรคปอดและทางเดินหายใจ
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์