ชื่อ นามสกุล นพ.อภิชัย แผลงศร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ นิติเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นิติเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล