ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอด
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พุธ
8:00-11:00
อายุรกรรทางเดินหายใจ (Chest)