ชื่อ นามสกุล รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
8:00-11:00
โรคไต (Nephro อายุรศาสตร์)
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ชะลอไตเสื่อม
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ซีเอพีดี
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ไตเทียม