ชื่อ นามสกุล พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ, พฤหัสบดี
9:00-11:00
ผัวหนัง (อายุรศาสตร์)
พฤหัสบดี
13:00-14:30
สุขภาพและความงาม