ชื่อ นามสกุล พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-อังคาร
9:00-11:00
ระบบประสาท (Neuro อายุรศาสตร์)