ชื่อ นามสกุล ผศ.พญ. จันทนา พันธ์บูรณะ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทารักแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
09:00-11:30
ทารกแรกเกิด
จันทร์-ศุกร์
8:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์