ชื่อ นามสกุล พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคตับและทางเดินอาหาร
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
8:00-11:00
ระบบทางเดินอาหาร