ชื่อ นามสกุล นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, ศุกร์
8:00-11:00
โรคหัวใจ