ชื่อ นามสกุล นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พฤหัสบดี
9:00-11:00
โรคข้อและรูมาติก (Rheumatology)