ชื่อ นามสกุล นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
9:00-11:00
อายุรศาสตร์
จันทร์, พุธ
9:00-11:00
โรคติดเชื้อ (infecous เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)