ชื่อ นามสกุล พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฎ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์ที่ 2 ของเดือน
8:00-11:00
โรคหัวใจ