ชื่อ นามสกุล นพ.มณฑล ว่องวันดี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พฤหัสบดี
9:00-11:00
ระบบประสาท (Neuro อายุรศาสตร์)