ชื่อ นามสกุล พญ.พิชญา เพชรบรม
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอด
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-พุธ
8:00-11:00
โรคหัวใจ
อังคาร
8:00-16:00
เลิกสูบบุหรี่