ชื่อ นามสกุล พญ.สิรภัทร์ ตุลาธรรมกิจ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พฤหัสบดี
8:00-11:00
โรคปอดและทางเดินหายใจ (chest)
ศุกร์
9:00-1200
เลิกสูบบุหรี่