ชื่อ นามสกุล พญ.นิศา มะเครือสี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร-ศุกร์
9:00-11:00
โลหิตวิทยา (Hemato อายุรศาสตร์)