ชื่อ นามสกุล นพ.ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พุธ
9:00-11:00
Onco อายุรศาสตร์