ชื่อ นามสกุล พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
9:00-11:00
ต่อมไร้ท่อ (Endocrine อายุรศาสตร์)