ชื่อ นามสกุล นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
8:00-9:00
โรคหัวใจ
อังคาร
8:00-11:00
โรคหัวใจ