ชื่อ นามสกุล นพ.ไบรอัน ลี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดี-ศุกร์
8:00-11:00
ระบบต่อมไร้ท้อและเมตาบอลิสม (Endocrine)