ชื่อ นามสกุล พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดี
9:00-1200
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์