ชื่อ นามสกุล พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและรปริกำเนิด
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
09:00-12:00
ทารกแรกเกิด
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์