ชื่อ นามสกุล นพ. ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดี
9:00-1200
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ