ชื่อ นามสกุล พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
9:00-1200
กุมารประสาทวิทยา (Neuro)
จันทร์-ศุกร์
8:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์