ชื่อ นามสกุล พญ. ภัทรพร วิลาวรรณ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคปอดและทางเดินหายใจ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
9:00-1200
โรคปอดและทางเดินหายใจ (chest)
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์