ชื่อ นามสกุล พญ. วรรณพร บุรีวงษ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ งานรังสีวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล