ชื่อ นามสกุล นพ. พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ งานรังสีวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล