ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. เกษม เรืองรองมรกต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
นารีเวชวิทยา
จันทร์-พฤหัสบดี
16:00-20:00
สูติ-นรีเวชกรรม(นอกเวลาราชการ)
จันทร์-ศุกร์
08:00-11:00
สูติศาสตร์