ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
มีบุตรยาก
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
วัยทอง
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
นารีเวชวิทยา
จันทร์-ศุกร์
16:00-20:00
สูติ-นรีเวชกรรม(นอกเวลาราชการ)
จันทร์-ศุกร์
08:00-11:00
สูติศาสตร์