ชื่อ นามสกุล นพ.สุทธา หามนตรี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งนารีเวช
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พฤหัสบดี
8:00-11:00
นรีเวชวิทยา
จันทร์-พฤหัสบดี
16:00-20:00
สูติ-นรีเวชกรรม(นอกเวลาราชการ)