ชื่อ นามสกุล พญ. ฐานิตรา ตันติเตมิท
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งนารีเวช
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
นรีเวชวิทยา
จันทร์-ศุกร์
16:00-20:00
สูติ-นรีเวชกรรม(นอกเวลาราชการ)
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
สูติศาสตร์