ชื่อ นามสกุล รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
9:00-1200
กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหาร
ทุกวัน
8:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์