ชื่อ นามสกุล พญ. พรรณวรา ปริตกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
นรีเวชวิทยา
จันทร์-พฤหัสบดี
16:00-20:00
สูติ-นรีเวชกรรม(นอกเวลาราชการ)
จันทร์-ศุกร์
8:00-11:00
สูติศาสตร์