ชื่อ นามสกุล พญ.นัฎกานต์ วงศ์จิตรัตน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไต้ท่อและเมตาบอลิสม์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
9:00-1200
คลินิก Endocrine & Obesity (กุมารเวชสาสตร์)
จันทร์-ศุกร์
8:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์