ชื่อ นามสกุล ผศ.พญ. ดลฤดี สองทิศ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พุธ
16:00-20:00
เต้านมและรังสีวิทยานอกเวลาราชการ
ศุกร์
7:30-8:30
ศัลยศาสตร์
พุธที่ 2 ของเดือน
7:30-8:30
ศัลยศาสตร์
พุธที่ 3 ของเดือน
7:30-8:30
ศัลยศาสตร์