ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. วิชิต วิริยะโรจน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
7:30-8:30
ศัลยศาสตร์